Thursday, May 20, 2010

\Mỗi tuần một tiểu xảo - Tuần thứ 2, Tháng 5-2010

Tiểu xảo của tuần này - Diễn họa cho mặt đứng.
Như các bạn đã biết, khi diễn họa cho mặt đứng, KTS thường làm cho cảnh phông nền mờ đi để làm nổi bật công trình chính. Đưới đây là một trong những cánh nhanh nhất để làm việc này.
Tạo một mặt đứng ngoại thất.
Tạo một mặt cắt ngang công trình cùng hướng với mặt đứng đã tạo.
Đổi tên mặt cắt cho dễ phân biệt, chẳng hạn như "Elev_A1_background".
Dùng "Visibility/graphic" set up để set-up mặt cắt như mong muốn cho phông nền (background). Thông thường là nét mảnh nhất (1) hoặc nét mờ (halftone)
Trên bản vẽ (sheet), drop cả hai mặt đứng và mặt cắt cùng một vị trí và đặt mặt đứng bên trên mặt cắt (foreground). Lúc này, bạn sẽ có một mặt đứng như bình thường nhưng với một phông nền (background) mờ đi để làm nổi bật công trình chính.
See, as easy as that.

No comments:

Post a Comment